تخـفـیفـــــات ویـژه

فروشگاه اینترنتی

زعفـران مجتــهدی

نبات کریستال بزرگ مجتهدی

قیمت اصلی 128,000 تومان بود.قیمت فعلی 121,600 تومان است.

نبات کریستال متوسط مجتهدی

قیمت اصلی 102,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,900 تومان است.

نبات کریستال کوچک مجتهدی

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 61,750 تومان است.

پک هدیه گل و مرغ A

قیمت اصلی 2,180,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,071,000 تومان است.

پک هدیه گل و مرغ B

قیمت اصلی 1,130,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,073,500 تومان است.

پک هدیه غزال A

قیمت اصلی 1,065,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,011,750 تومان است.

پک هدیه غزال B

قیمت اصلی 1,145,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,087,750 تومان است.

پک هدیه غزال C

قیمت اصلی 1,075,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,021,250 تومان است.

پک هدیه غزال D

قیمت اصلی 2,025,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,923,750 تومان است.